Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо-
Нийт хандалт - 60659
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 700203 1110 1426 0 467712 17479 126304 0 71808 14364
Нийт өрхийн тоо 195856 315 380 0 133504 4620 34272 0 19136 3629
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.58 3.52 3.75 0 3.5 3.78 3.69 0 3.75 3.96
Газар нутгийн хэмжээ (га) 79248 49655 11382 0 6505 7617 1504 0 568 2017
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 8.84 0.02 0.13 0 71.9 2.29 83.96 0 126.36 7.12
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 16.55 0 87.9 0 43.55 23.33 100 0 0 10
Усны худгийн тоо 16.549 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 8.56 0 0 0 56.92 40 40 0 0 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 35226 15 44 0 28532 1057 4384 0 624 570
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 50.51 15.79 37.93 0 63.41 74.38 27.57 0 10.21 51.72
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 1648 15 0 0 280 1225 128 0 0 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 1.38 6.52 0 0 0.36 29.97 0.62 0 0 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%