Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо-
Нийт хандалт - 60659
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 655659 1110 1426 0 467712 17479 117856 0 35712 14364
Нийт өрхийн тоо 183296 315 380 0 133504 4620 30624 0 10224 3629
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.58 3.52 3.75 0 3.5 3.78 3.85 0 3.49 3.96
Газар нутгийн хэмжээ (га) 79862 49655 11382 0 6505 7617 2516 0 170 2017
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 8.21 0.02 0.13 0 71.9 2.29 46.84 0 209.79 7.12
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 12.9 0 87.9 0 43.55 23.33 41.67 0 0 10
Усны худгийн тоо 12.9031 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 8.56 0 0 0 56.92 40 40 0 0 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 33114 15 44 0 28532 1057 2560 0 336 570
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 54.63 15.79 37.93 0 63.41 74.38 27.3 0 9.59 51.72
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 1520 15 0 0 280 1225 0 0 0 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 1.42 6.52 0 0 0.36 29.97 0 0 0 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%