Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо- 21869
Нийт хандалт - 21873
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 496313 1110 1426 0 193816 17479 126304 0 94352 61826
Нийт өрхийн тоо 138120 315 380 0 52556 4620 34272 0 28896 17081
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.59 3.52 3.75 0 3.69 3.78 3.69 0 3.27 3.62
Газар нутгийн хэмжээ (га) 162641 49655 11382 0 458 7617 1504 0 91672 353
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 3.05 0.02 0.13 0 422.73 2.29 83.96 0 1.03 175.29
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 20.95 0 87.9 0 100 23.33 100 0 175.5 100
Усны худгийн тоо 20.9548 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 4.08 0 0 0 0 40 40 0 34.2 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 10515 15 44 0 3920 1057 4384 0 240 855
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 22.51 15.79 37.93 0 23.89 74.38 27.57 0 3.16 16.48
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 1368 15 0 0 0 1225 128 0 0 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 1.78 6.52 0 0 0 29.97 0.62 0 0 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%