Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 731415 42130 3902 0 357084 39627 141408 0 147264 0
Нийт өрхийн тоо 207268 12730 1096 0 100100 10430 40896 0 42016 0
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.53 3.31 3.56 0 3.57 3.8 3.46 0 3.5 0
Газар нутгийн хэмжээ (га) 245971 45165 11382 0 23502 129829 28114 0 7446 534
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 2.97 0.93 0.34 0 15.19 0.31 5.03 0 19.78 0
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 30.51 0 0 0 407.29 102.86 100 0 0 0
Усны худгийн тоо 30.5075 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 50.11 0 0 0 572.71 329.43 100 0 0 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 49333 0 184 0 30212 1897 8032 0 9008 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 70.77 0 45.77 0 84.03 49.54 57.44 0 64.64 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 36655 0 0 0 19544 7 224 0 16880 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 30.14 0 0 0 30.11 0.1 0.89 0 83.73 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%