Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо- 29630
Нийт хандалт - 29631
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 441515 1110 1426 0 186480 17479 126304 0 94352 14364
Нийт өрхийн тоо 129092 315 380 0 56980 4620 34272 0 28896 3629
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.42 3.52 3.75 0 3.27 3.78 3.69 0 3.27 3.96
Газар нутгийн хэмжээ (га) 183353 49655 11382 0 19507 7617 1504 0 91672 2017
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 2.41 0.02 0.13 0 9.56 2.29 83.96 0 1.03 7.12
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 22.01 0 87.9 0 21.43 23.33 100 0 175.5 10
Усны худгийн тоо 22.0085 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 8.08 0 0 0 39.29 40 40 0 34.2 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 14906 15 44 0 8596 1057 4384 0 240 570
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 33.92 15.79 37.93 0 48.5 74.38 27.57 0 3.16 51.72
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 1368 15 0 0 0 1225 128 0 0 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 1.81 6.52 0 0 0 29.97 0.62 0 0 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%