Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо- 58428
Нийт хандалт - 58429
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 763772 42135 1426 0 467712 17479 126304 0 94352 14364
Нийт өрхийн тоо 218031 12730 380 0 133504 4620 34272 0 28896 3629
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.5 3.31 3.75 0 3.5 3.78 3.69 0 3.27 3.96
Газар нутгийн хэмжээ (га) 165861 45165 11382 0 6505 7617 1504 0 91672 2017
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 4.6 0.93 0.13 0 71.9 2.29 83.96 0 1.03 7.12
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 88.06 0 87.9 0 43.55 23.33 100 0 175.5 10
Усны худгийн тоо 88.0567 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 34.22 0 0 0 56.92 40 40 0 34.2 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 34827 0 44 0 28532 1057 4384 0 240 570
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 47.89 0 37.93 0 63.41 74.38 27.57 0 3.16 51.72
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 1633 0 0 0 280 1225 128 0 0 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 1.31 0 0 0 0.36 29.97 0.62 0 0 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%