Харагдац

  • Хүн амын нягтаршил
  • Цэцэрлэгт хамрагддаггүй [%]
  • Сургуульд хамрагддаггүй [%]

Тэмдэглэгээ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

  • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • -

Хандалт

Яг одоо- 7743
Нийт хандалт - 7744
Улаанбаатар хотын мэдээлэл
Хүн амын тоо
Нийт өрхийн тоо
Газар нутгийн хэмжээ
Хүн амын нягтаршил
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
Усны худгийн тоо
Албан бус хогийн цэгийн тоо

Хүн амын тоо

Тоон мэдээлэл
Улаанбаатар хот Багануур Багахангай Баянгол Баянзүрх Налайх Сонгинохайрхан Сүхбаатар Хан-Уул Чингэлтэй
Хүн амын тоо 766283 42130 3902 34868 357084 39627 141408 0 147264 0
Нийт өрхийн тоо 214674 12730 1096 7406 100100 10430 40896 0 42016 0
Өрхийн дундаж хэмжээ 3.57 3.31 3.56 4.71 3.57 3.8 3.46 0 3.5 0
Газар нутгийн хэмжээ (га) 246698 45165 11382 727 23502 129829 28114 0 7446 534
Хүн амын нягтаршил (хүн/га) 3.11 0.93 0.34 47.97 15.19 0.31 5.03 0 19.78 0
Автобусны буудлаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 26.53 0 0 0 407.29 102.86 100 0 0 0
Усны худгийн тоо 26.5283 2 2 0 5 8 32 0 21 10
Усны худгаас 5 минут алхах зайд амьдардаг хүн амын % 43.57 0 0 0 572.71 329.43 100 0 0 0
1000 хүнд ноогдох усны худгийн харьцаа 0.15 0.09 0.5 0 0.03 0.29 0.12 0 0.26 0.05
Албан бус хогийн цэгийн тоо 53 0 0 4 2 8 17 3 4 15
Аюултай бүсээс 100 м зайнд амьдардаг хүн амын % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Өрхийн болон бусад эмнэлэгийн тоо 18 0 0 1 1 1 5 0 9 1
1000 хүнд ноогдох өрхийн болон бусад эмнэлэгийн харьцаа 0.02 0 0 0.01 0.01 0.03 0.03 0 0.11 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 49333 0 184 0 30212 1897 8032 0 9008 0
2-5 насны цэцэрлэгт хамрагддаггүй хүүхдийн % 67.82 0 45.77 0 84.03 49.54 57.44 0 64.64 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн тоо 36655 0 0 0 19544 7 224 0 16880 0
6-16 насны сургуульд хамрагддаггүй хүүхдийн % 28.58 0 0 0 30.11 0.1 0.89 0 83.73 0
Тэмдэглэгээ
0 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 - 0.00
0.01 >
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%
Тэмдэглэгээ
0% - 10%
11% - 20%
21% - 30%
> 30%